Cílem studia v programu Otevřená informatika je vychovávat samostatně kriticky uvažující odborníky, kteří jsou schopni podílet se na realizaci komplexních softwarových aplikací a technologických systémů. Důraz je kladen na návrh architektury a implementaci rozsáhlých technologických celků a řízení samotného procesu vývoje s využitím vhodných metodik. Studijní program prohlubuje a rozšiřuje nezbytná teoretická východiska a principy související se zaměřením studijního programu, absolvent rovněž získá zkušenosti související s návrhem komplexních algoritmů počínaje grafovými algoritmy až po metody umělé inteligence. Student se dále úžeji profiluje v oblasti svého zájmu výběrem zaměření, která jsou orientována na datovou analytiku a související strojové učení, návrh a implementaci uživatelských rozhraní, pokročilou automatizaci řízení a robotiku nebo zabezpečení a důvěryhodnosti dat.

Studijní program umožní absolventům vytvořit komplexní základ pro přímé zapojení se do pracovního procesu a výkon dále specifikovaných profesí, ale také získat teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu v doktorském stupni studia.

Profil absolventa


V rámci studia získá student široké znalosti a osvojí si praktické dovednosti zejména v oblasti vývoje komplexních technologických systémů s důrazem na systémy softwarové. Akcentován je strategický rozměr těchto systémů a jejich architektur. Studenti si rozvíjejí rovněž teoretické znalosti z informatiky, strategického i operativního řízení firem a vedení týmu specialistů. Podle svého výběru se studenti úžeji profilují v oblastech analýzy dat, uživatelských rozhraní, automatizace řízení či zajištění důvěryhodnosti dat. V souladu s cíli studia absolventi získají níže uvedené znalosti, dovednosti a odborné způsobilosti.

Znalosti:

 • metod analýzy a modelování systémů a podnikových procesů,
 • metod moderního vývoje a nasazení softwarových a technologických systémů,
 • problematiky bezpečnosti v komplexních technologických systémech, zejména v počítačových sítích,
 • manažerských technik nezbytných pro sledování vývoje prostředí, vedení kolektivů spolupracovníků, skupinové rozhodování a strategické řízení podniků s důrazem na jejich IS/ICT,
 • nezbytného teoretického aparátu, zahrnujícího složitost, diskrétní matematiku, teorii grafů a umělou inteligenci.

Dovednosti:

 • tvůrčím způsobem aplikovat teoretická východiska při řešení problémů v oblasti ICT,
 • řídit proces vývoje technologických systémů pomocí vhodné metodiky,
 • pomocí vhodné metodiky analyzovat a namodelovat podnikové procesy,
 • navrhnout architekturu komplexního technologického systému
 • zabezpečit technologické řešení nasazení a provozu komplexních technologických systémů,
 • vyhodnotit komplexní technologické systémy z hlediska bezpečnosti a realizovat nezbytná opatření.

Způsobilosti:

 • zlepšovat podnikové procesy prostřednictvím inovací založených na kritické analýze podnikových procesů,
 • realizovat komplexní technologické projekty, projekty informačních systémů a projekty profesionálních systémů pro řízení v různých typech organizací,
 • definovat strategie v oblasti informačních a technologických systémů podniků,
 • v rámci týmu zaměřeného na realizaci komplexních technologických systémů komunikovat a prezentovat výsledky své práce,
 • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti v oblasti informatiky.

Absolvent, také v závislosti na výběru zaměření, najde uplatnění zejména jako:

 • člen týmů zaměřených na vývoj a nasazení informačních systémů,
 • řídicí pracovník, zejména u vývojových týmů,
 • designér/vývojář komplexních softwarových aplikací, zejména mobilních a webových řešení,
 • designér/vývojář komplexních systémů automatizovaného řízení,
 • specialista na kolaborativní robotiku,
 • datový analytik a odborník na strojové učení,
 • specialista na návrh a testování uživatelských rozhraní,
 • programátor průmyslových vizualizačních nástrojů s využitím virtuální a rozšířené reality,
 • samostatně podnikající osoba ve výše uvedených oblastech,
 • pracovník zabývající se vědou, výzkumem a inovacemi.

Podmínky přijetí ke studiu


Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do nejpozději do 15. května 2022. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 23. května do 3. června 2022. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 15. května 2022, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Otevřená informatika navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Mám zájem o magisterské studiumprogramu Otevřená informatika

Podat přihlášku