Doktorský studijní program

Ekonomická informatika

Doktorský studijní obor Ekonomická informatika je tříletý. Je připraven pro zájemce o informatiku s přesahem do managementu nebo ekonomiky. Studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhajobou disertační práce. Vzhledem k organizaci studia (založeno na individuální práci školitele s doktorandem) a ke kapacitním možnostem školitelů z řad profesorů a docentů, je možno přijímat do tohoto studijního programu cca 6 studentů ročně.

Více informací
Doktorský studijní program

Administrace IS/ICT

Doktorský studijní obor Automatizace řízení a informatika je čtyřletý. Je připraven pro zájemce o automatizaci a její aplikace s důrazem na informatiku a umělou inteligenci. Studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhajobou disertační práce. Vzhledem k organizaci studia (založeno na individuální práci školitele s doktorandem) a ke kapacitním možnostem školitelů z řad profesorů a docentů, je možno přijímat do tohoto studijního programu cca 5 studentů ročně. Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou.

Více informací
Doktorský studijní program

Aplikovaná geoinformatika

Doktorský studijní program Aplikovaná geoinformatika je zaměřen na tvůrčí uplatnění geoinformačních disciplín (ke kterým patří mobilní technologie, prostorové analýzy, geoinformační systémy, dálkový průzkum Země, prostorové databáze apod.) ve sféře obnovitelných přírodních zdrojů (tj. v lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinném managementu) a ve sféře ekonomiky.

Více informací
Užitečné zdroje

Základní dokumenty

Závazné předpisy v oblasti doktorského studia:

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách),
  • Studijní a zkušební řád MENDELU, registrovaný MŠMT ČR dne 15. března 2007,
  • Podkladové materiály a závěry jednání Akreditační komise vlády ČR ve věci studijních programů „Systémové inženýrství a informatika“ (bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského), tvořených a uskutečňovaných PEF MENDELU, z prosince 2005 (bakalářský a navazující magisterský) a z června 2006 (doktorský).

Rady pro doktorské studium

Na wiki stránce Ústavu informatiky naleznete dále informace o výzkumných zdrojích (knihy, časopisy, databáze…) pro vaši práci a také základní rady pro publikování vašich výsledků.