Doktorský studijní obor Ekonomická informatika je tříletý. Je připraven pro zájemce o informatiku s přesahem do managementu nebo ekonomiky. Studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhajobou disertační práce. Vzhledem k organizaci studia (založeno na individuální práci školitele s doktorandem) a ke kapacitním možnostem školitelů z řad profesorů a docentů, je možno přijímat do tohoto studijního programu cca 6 studentů ročně.

Vlastní studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada. Pro postup do dalšího roku studia je určující plnění individuálního studijního plánu (studium, publikace, výuka), složení komisionální zkoušky a stanovisko školitele.

Přijímací řízení


Přijímací řízení je zahájeno odevzdáním přihlášky k doktorskému studiu. Uchazeč o studium zpravidla před vlastní přijímací zkouškou projedná s potenciálním školitelem možné téma své disertační práce. Případné doporučující stanovisko školitele je dáno k dispozici zkušební komisi. Doktorské práce zpravidla vycházejí z okruhů badatelského zaměření školícího pracoviště, resp. školitele, a v současnosti k těmto okruhům patří:

  • Metodika zdokonalování a využití IS podniku, ICT a metodika jejich aplikací v (IS) podniku.
  • Metamodel podniku ve vývoji informačního systému.
  • Řízení podnikových pravidel – nové paradigma vývoje a údržby informačních systémů.
  • Adaptivní systémy (jako součást IS, v oblasti modelování obchodních vztahů, v eLearningových systémech apod.).
  • Modelování rozhodovacích procesů s využitím umělé inteligence, procesy vyhledávání, získávání a zpracování informace v rozsáhlých datech.
  • eTechnologie, možnosti jejich implementace v podniku, metodika jejich uplatnění v podniku.
  • Návrh uživatelských rozhraní.
  • Modelování a vizualizace komplexních jevů.
  • Aplikace moderních metod umělé inteligence na získávání znalostí z rozsáhlých dat pro podporu řídících procesů.

Přijímací zkouška


Přijímací zkoušku vykonává uchazeč formou ústního pohovoru – rozpravy – ze tří částí:

Součástí pohovoru je také diskuze o potenciálním zaměření doktorské práce uchazeče.

Školitelé


Školiteli v doktorském studijním oboru Ekonomická informatika jsou všichni profesoři a docenti Ústavu informatiky PEF MENDELU.

Průběh studia


Každý z prvních dvou roků studia je uzavírán komisionální zkouškou, která sestává vždy minimálně ze tří částí.

V rámci 1. komisionální zkoušky, nutné k zápisu do druhého roku doktorských studií, se jedná o části:

V rámci 2. komisionální zkoušky, nutné k zápisu do třetího roku doktorských studií, se jedná o části:

Práce musí být podložena relevantními publikacemi.

Třetí rok studia je v doktorském studijním oboru EI věnován zejména přípravě disertační práce, publikační činnosti, u studentů prezenční formy navíc také již samostatné pedagogické činnosti a případně stáži na vhodném domácím či zahraničním pracovišti.

Státní zkouška


V první polovině třetího, tzn. závěrečného roku studia, student také zpravidla koná státní doktorskou zkoušku. To mu v závěru doktorského studia umožní plně se věnovat zpracování své disertační práce a její obhajobě.

Mám zájem o doktorské studiumprogramu Ekonomická informatika

Podat přihlášku