Doktorský studijní obor Automatizace řízení a informatika je čtyřletý. Je připraven pro zájemce o automatizaci a její aplikace s důrazem na informatiku a umělou inteligenci. Studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhajobou disertační práce. Vzhledem k organizaci studia (založeno na individuální práci školitele s doktorandem) a ke kapacitním možnostem školitelů z řad profesorů a docentů, je možno přijímat do tohoto studijního programu cca 5 studentů ročně. Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou.

Vlastní studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada. Pro postup do dalšího roku studia je určující plnění individuálního studijního plánu (studium, publikace, výuka), složení komisionální zkoušky a stanovisko školitele.

Přijímací řízení


Přijímací řízení je zahájeno odevzdáním přihlášky k doktorskému studiu. Uchazeč o studium zpravidla před vlastní přijímací zkouškou projedná s potenciálním školitelem možné téma své disertační práce. Případné doporučující stanovisko školitele je dáno k dispozici zkušební komisi. Doktorské práce zpravidla vycházejí z okruhů badatelského zaměření školícího pracoviště, resp. školitele, a v současnosti k těmto okruhům patří:

 • Adaptivní metody řízení pro autonomního mobilního robota.
 • Řídicí systém pro stacionární robotickou platformu.
 • Metody návrhu rozsáhlých řídicích systémů.
 • Metody zpracování obrazového a zvukového signálu ve vestavěných řídicích systémech.
 • Řídicí systémy pro platformu elektro‐zařízení (automobilní platforma).
 • Moderní algoritmy pro optimalizaci funkcí vestavěných řídicích systémů.
 • Metody pro modulární návrh systémů pro zajištění funkční bezpečnosti.
 • Využití polohových služeb v rámci inteligentních prostředí.
 • Usnadnění přístupu k informacím osobám s fyzickými omezeními.
 • Vizualizace prostorových dat s využitím rozšířené reality.
 • Návrh metodiky přechodu k síti hybridní (první fáze přechodu) až po finální stav sítě implementované a řízené softwarově.

Přijímací zkouška


Přijímací zkouška má charakter odborné rozpravy nad záměrem disertační práce. Záměr disertační práce vypracovaný v anglickém jazyce v souladu s požadavky uvedenými na veřejné internetové stránce PEF – přijímací řízení musí uchazeč zaslat na děkanát PEF v termínu podávání přihlášek ke studiu. Odborná rozprava ověřuje předpoklady uchazeče k samostatné vědecké, tvůrčí a badatelské činnosti a případné publikační výsledky uchazeče (odborné předpoklady) a jazykové předpoklady. Výsledky uchazeče mohou být ohodnoceny maximálně 100 body. Pořadí uchazečů sestavené podle celkového počtu dosažených bodů je zásadním podkladem pro rozhodnutí pro přijetí.

Školitelé


Školiteli v doktorském studijním oboru Automatizace řízení a informatika jsou profesoři a docenti Ústavu informatiky PEF MENDELU a dalších ústavů, zabývajících se automatizací, aplikovanou informatikou a umělou inteligencí ze všech ostatních fakult MENDELU.

Průběh studia


Studium probíhá podle schváleného individuálního studijního plánu (ISP). V prvních dvou letech doktorského studia student skládá odborné zkoušky, obhajuje teze a rozpracovanost své disertační práce a veřejně publikuje své první odborné příspěvky. Student je povinen vykonat čtyři zkoušky z odborných předmětů, v prvním roce studia ze dvou povinných předmětů, ve druhém roce studia dvě zkoušky ze skupiny povinně volitelných předmětů. Dále je student povinen složit zkoušku z cizího jazyka. Každý z prvních dvou roků studia je uzavírán komisionální zkouškou obsahující jak studované odborné předměty, tak obhajobu tezí disertační práce.

Povinné předměty:

 • Teorie automatického řízení
 • Řídicí systémy Povinně volitelné předměty:
 • Umělá inteligence, strojové učení a Soft Computing
 • Geografické informační technologie
 • Počítačové sítě a komunikace
 • Robotika
 • Optimalizace, modelování a simulace
 • Technologie řízení a automatizace v zahradnictví
 • Inteligentní dopravní systémy – elektronické systémy vozidel a infrastruktury
 • Automatizované systémy řízení technologických procesů v zemědělství

Ve třetím a čtvrtém roce se student věnuje dopracování disertační práce, publikaci dosažených výsledků, absolvování studijního/výzkumného pobytu, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně na své školící pracoviště. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce, konzultacích a jiných organizovaných akcích) je pověřován také pedagogickou činností. Student v průběhu studia získává měsíční stipendium. Při uplatňované kombinované formě není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště; účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu podle pokynů školitele.

Státní zkouška


Státní doktorskou zkouškou a obhajobou práce se ověřuje schopnost samostatné tvůrčí práce. Vědecká rozprava se zaměřuje na širší souvislosti problematiky řešené v disertační práci v kontextu tří oblastí studia pro doktorský studijní program: Řídicí systémy, Teorie automatického řízení a jedné oblastí povinně volitelných předmětů (volí si student v souvislosti se svým schváleným ISP).

Mám zájem o doktorské studiumprogramu Automatizace řízení a informatika

Podat přihlášku